các l?u ? khi s? d?ng máy nghi?n ?á

SN PH M PHÂN PH I ĐI N ĐI N ÁP TH P Mitsubishi

l i 12 Tiêu chu n này không áp d ng cho các công trình có Či u ki n Č a ch t TCVN C c œ Ph ng pháp thí nghi m b ng t i tr ng t nh ép d c tr c 3 bi n pháp b o v chúng danh m c các máy móc thi t b trình t và ti n Č thi 66 Khi rung h c c bình th ng t c là các thông s búa rung n Č nh c c không g p ch ng ng i thìLưu ý Khi m i n l c đã đư c th c hi n đ đ m b o tính chính xác c a các thông tin C c ván NS SP J và máy nén ép c c chuyên d ng có th thi công tư ng ch n N đư c th hi n theo t ng s phù h p v i M c 5 Ghi chú 2 c a Tiêu chu n JIS A ng các nhu c u c a t ng th trư ng v ti p nh n phân ph i và máy móc C u dao Đi n áp Các công ngh d a trên kinh nghi m lâu năm đư c t p h p l i đ th c hi n c i thi n hi u su t Nâng cao Kh năng s d ng D a trên Thi t k S n ph m Thân thi n v i Ngư i dùng đi u khi n b ng mã v ch đ qu n lý các thông tin model cho t ng b thi t b S n